Accounts @ Apr 2004 to Mar-2005                                                    
S.No Name 2003-2004 Date Apr-04 Date May-04 Date Jun-04 Date Jul-04 Date Aug-04 Date Sep-04 Date Oct-04 Date Nov-04 Date Dec-04 Date Jan-05 Date Feb-05 Date Mar-05 Total
1 Amuthan.S               7 200 10 100 4 100 7 100                     500
2 Aroulmozhi.B           24 100                                     100
3 Arun Theeban 200     24 400                     17 500                 1,100
4 Benjamin Clement.R                       10 200                         200
5 Byju .K       27 2,000                         2 1,000             3,000
6 Dhanamurthy.R           14 100                                     100
7 Dharani       24 100                                         100
8 Geetha Sriram 250                                                 250
9 Jai Ganesh.R       27 5,437                                         5,437
10 Jayaraj.S 200                                                 200
11 Kalidas.V.S 250     5 250 2 250 6 250                                 1,000
12 Kamaraj.K                               24 1,000                 1,000
13 Kannan.V       4,21 4,000                                         4,000
14 Karuppuswamy.T 1,000     18 1,000     6 1,400             19 3,000 9 3,000 28 3,000 17 3,000 24 3,000 18,400
15 Maha Lakshmi.P       27 500                                         500
16 Narayanan.R 500                                                 500
17 Natana Sabapathy.N                       2 1,000                         1,000
18 Parimala.S,Hexaware, Chennai 200                                                 200
19 Parthiban.E       10 1,000                 25 4,512                     5,512
20 Poongodi 1,000                                                 1,000
21 Prem Kumar.O.M. 300             6 100 5 100 14 100 4 100 9 100 3 100 6 100 17 100 14 100 1,200
22 Prince           23 300     25 200     26 200     6 200             900
23 Ramesh Kulothungan K                   25 200                             200
24 Ravi Kumar.G       29 500                                         500
25 Saravanan.P.S                           25 100     6 100         14 500 700
26 Sargunan.T 100                     9 500 13 100 17 250                 950
27 Sathya           2,14 2,010                                     2,010
28 Satish Kumar.G                   14 2,000                             2,000
29 Seetharaman.D                   1 500                             500
30 Selvam.R.P                       10 500                         500
31 Senthil Kumar.P               9 200                                 200
32 Senthil Nathan.R 500 5 250                                 7 1,000         1,750
33 Sivakumar.S       18 500                                         500
34 Srinivasan.B 200                         14 200         11 100         500
35 Suresh.R 250                         14 300                     550
36 Tharani.D                           15 8,000                     8,000
37 Udayakumar.M 200                                                 200
38 Udhaya Kumar.V 4,000   250 12 250 2 510 22 700 10 300 2 500 8 500 8 500 1 500 28 500 3 500 4 500 9,510
39 Vijay Arun.J 5,146                 19 4,581                     8 4,307     14,034
40 Vimala 100     25 100 24 100                                     300
41 Dhanalakshmi.S.N                                       3 2,624         2,624
42 VenkatRam.S                                       27 1,000         1,000
43 Prakash Arumugam                                       24 4,323         4,323
44 Sudha.G                                           3 200 29 200 400
45 Jeeva Krishnasamy                                               11 2,154 2,154
46 Parthiban J                                               19 500 500
47 Saraswathi.S                                               29 200 200
48 Sugumar.B                                               31 500 500
49 Anbarasan.K                                               31 1,000 1,000
  Anonymous           17 250                                     250
  Anonymous           23 500                                     500
  Anonymous             250                                     250
  Saving Account Interest                       2 108                     4 212 320
  Total Collection(Month Wise) 3900   0   15,187   4,370   2,850   7,981   3,008   14,112   5,350   4,900   12,647   8,107   8,866  
  Opening Balance     10401   11,151   26,938   9,858   8,988   15,269   5,577   17,989   21,639   24,839   12,941   19,848  
  Cumulative Collection 14,396   14,396   29,583   35,553   38,403   46,384   49,392   63,504   68,854   73,754   86,401   94,508   103,374  
  Expense     0   0   21,700   3,720   1,700   12,700   1,700   1,700   1,700   24,545   1,200   1,985  
  Cumulative Expense 3,995   3,995   3,995   25,695   29,415   31,115   43,815   45,515   47,215   48,915   73,460   74,660   76,645  
  Balance 10,401   10,401   25,588   9,858   8,988   15,269   5,577   17,989   21639   24,839   12,941   19,848   26,729  
Anbarasan.K